Praman Sagar Ji Maharaj

Shanka Samadhan
Pramanik Samadhan
Jain Tatvavidhya
Mangal Pravachan
Bhaktamar Stotra